აღწერა
მგონი ჯობია დავიწყოთ თავად BDSM ტერმინის განხილვით:

რა არის BDSM?
ტერმინი, რომელიც გამოიყენება სექსის ასპექტების აღსაწერად, რომლიც მოიცავს დომინირებას, დამორჩილებას და კონტროლს.
პრაქტიკა, როგორც წესი, გულისხმობს, რომ ერთი პარტნიორი უფრო დომინანტურ როლს იკავებს სექსის დროს,
ხოლო მეორე უფრო მორჩილს. აბრევიატურა BDSM შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:
მონობა: პარტნიორის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, მაგალითად, თოკებით, ხელბორკილებით ან სხვა შეზღუდვებით.
დისციპლინა: შეთანხმებული წესები და სასჯელები დომინანტური პარტნიორისთვის, რათა მოახდინოს კონტროლი მორჩილ პარტნიორზე
დომინირება: ფიზიკურ პარტნიორზე დომინირების გამოხატვის აქტი, სექსის დროს ან საძინებლის გარეთ
წარდგენა: დომინანტი პარტნიორის ქმედებებისა და სურვილებისადმი მორჩილების გამოხატვის აქტი
სადიზმი და მაზოხიზმი (ან სადომაზოხიზმი): სიამოვნება, რომელიც პარტნიორმა შეიძლება იგრძნოს ტკივილის მიღებისას
(სადიზმი) ან ტკივილის მიღება (მაზოხიზმი), ფიზიკური ან ემოციური.https://www.bdsmlibrary.com/stories/